دربارۀ ما

انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر به عنوان یکی از انجمن‌های وابسته و زیر مجموعه مؤسسه فرهنگی هنری خانه تئاتر به شمار می‌آید. این انجمن تشکلی است صنفی، فرهنگی، هنری، غیرسیاسی، غیرتجاری که جهت تحقق اهداف ذکر شده در این آئین‌نامه تشکیل شده است.

انجمن منتقدان و نویسندگان و پژوهشگران خانۀ تئاتر در سال ۱۳۸۰ با نام ابتدایی “انجمن منتقدان و نویسندگان تئاتر” فعالیت خود را آغاز کرد.

در نخستین اجتماع، هیات موسس این انجمن شامل محمد رسول صادقی، عباس غفاری، حسین شاکری، محمدرضا حسین زاده، مرجان کلیایی، محبوبه آذرخیل، اکرم محمدی، زهرا حاج محمدی و کیوان نخعی مسولیت تاسیس این انجمن را عهده دار شدند و سرانجام این انجمن در تاریخ ۱۷ مرداد سال ۱۳۸۰ ، مصادف با سالروز مقام خبرنگار، رسما در محل خانه هنرمندان ایران اعلام موجودیت کرد.

هیات مدیره دوره هشتم (۱۳۹۳-۱۳۹۵):

محمدرسول صادقی، ساسان پیروز، جواد اعرابی، عباس غفاری،

امین عظیمی، سامی صالحی ثابت، ندا آل طیب (علی البدل)

بازرس: بهاره برهانی، یاسین محمدی(علی البدل)

هیات مدیره دوره هفتم (۱۳۹۱-۱۳۹۳):

محمدرسول صادقی، ساسان پیروز، رامتین شهبازی، جواد اعرابی، عباس غفاری، سامی صالحی ثابت (علی البدل)، بهمن سلطانی (علی البدل)

بازرس: بهاره برهانی، سید یاسین محمدی (علی البدل)

هیات مدیره دوره ششم (۱۳۹۰-۱۳۹۱):

محمد رسول صادقی(رئیس)، رامتین شهبازی، امین عظیمی، محمد رضا حسین زاده، بهزاد مرتضوی، بهمن سلطانی(علی البدل)، محمد نجاری(علی البدل)

بازرس: بهاره برهانی، اکرم محمدی(علی البدل)

هیات مدیرۀ دورۀ پنجم(۱۳۸۸-۱۳۹۰):

محمدرسول صادقی، مهرداد حجتی، ساسان پیروز، عباس غفاری،  جواد اعرابی، امین عظیمی (علی البدل)، محمدرضا حسین زاده (علی البدل)

بازرس: بهاره برهانی، حسین شاکری (علی البدل)

هیات مدیرۀ دورۀ چهارم (۱۳۸۶-۱۳۸۸):

محمدرسول صادقی، حسین شاکری، عباس غفاری، رامتین شهبازی، امین عظیمی، ساسان پیروز (علی البدل)، علی اکبر عبدالعلی زاده (علی البدل)

بازرس: بهاره برهانی، عباس عبدالعلی زاده (علی البدل)

هیات مدیرۀ دورۀ سوم (۱۳۸۴-۱۳۸۶):

محمدرسول صادقی، جاهد جهانشاهی، حسین شاکری، محسن ابراهیمی، بیژن نوذری، رامتین شهبازی (علی البدل)، آزاده سهرابی (علی البدل)- بازرس: بهاره برهانی، اکرم محمدی (علی البدل)

هیات مدیره دوره دوم (۱۳۸۲-۱۳۸۴):

جاهد جهانشاهی، محمدرسول صادقی، نغمه ثمینی، عباس غفاری، حسین شاکری

بازرس: محمدرضا حسین زاده

هیات مدیره دورۀ اول (۱۳۸۰-۱۳۸۲):

جاهد جهانشاهی، محمدرسول صادقی، حسین شاکری، محسن ابراهیمی و عباس غفاری

بازرس: اکرم محمدی